Item Detail

photo1

1920-30年代シルバープレートの蝋燭消し

photo2
photo3
photo4
photo5
photo6
photo7